Zapraszamy do zapisania sie do naszego newslettera!

Jesteś tutaj :

 

Statut Polskiego Cechu Bioenergoterapeutów

Dn.23.VII.2001r.
ORYGINAŁ
STATUT
POLSKIEGO CECHU BIOENERGOTERAPEUTÓW
w Warszawie
I.POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1.Cech jako dobrowolny związek pracodawców jest samorządną , społeczno-zawodową i gospodarczą organizacją rzemiosła .
2.Cech posiada osobowość prawną .
3.Cech działa na podstawie ustawy o rzemiośle z dnia 22.03.1989 r. (Dz.U.nr.17 , poz. 92 ) zwanej dalej ustawą oraz niniejszego statutu .
§2
Cech prowadzi działalność na terenie całego kraju w zakresie rzemiosła bioenergoterapii
§3
1.Cech nosi nazwę : Polski Cech Bioenergoterapeutów
2.Siedzibą Cechu jest Warszawa
§4
Cech jest członkiem Izby Rzemieślniczej w Warszawie Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie.

II.ZADANIA CECHU
§ 5
1.Zadaniem Cechu jest utrwalenie więzi środowiskowych , postaw zgodnych z zasadami etyki i godności zawodu , podnoszenie kwalifikacji, organizowanie na rzecz członków działalności kulturalno-oświatowej i gospodarczej, a także reprezentowanie interesów członków wobec organów władzy, administracji i sądów.
2.Do zadań Cechu należy w szczególności :
1)utrwalenie więzi środowiskowych i postaw zgodnych z zasadami etyki i godności zawodowej
2)organizowanie stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych, działalności kulturalno-oświatowej i gospodarczej oraz wspieranie prawidłowego i rzetelnego wykonywania zawodu .
3)reprezentowanie środowiskowych grupowych interesów wobec centralnych i terenowych organów władzy, administracji i sądów, wobec organizacji społecznych oraz gospodarczych ,
4) udzielanie pomocy prawnej w postępowaniu sądowym , administracyjnym , oraz przed innymi organami orzekającymi , członkom posiadającym pełne prawa określone w § 9 ust.1 , nie ograniczone warunkami wynikającymi z pkt. 2, przedstawienie właściwym terenowym organom władzy i administracji państwowej wniosków dotyczących rozwoju rzemiosła w zakresie reprezentowanych zawodów poprzez właściwe Izby i Związek Rzemiosła Polskiego, badanie i ocena sytuacji oraz warunków pracy rzemiosła na terenie działania cechu , stanu wykorzystania jego możliwości usługowych i produkcyjnych ,
5)udzielanie członkom pomocy w drodze udzielania porad i informacji , wystąpień i interwencji ,
6)udzielanie informacji o usługach świadczonych przez członków oraz ich możliwościach produkcyjnych ,
7)rozpatrywanie skarg na działalność członków ,współdziałanie z jednostkami naukowo-badawczymi , zwłaszcza w zakresie udostępniania członkom nowych technologii , wymiany doświadczeń , projektów wynalazczych wraz z informacją o możliwościach ich zastosowania przez członków ,
8)organizowanie pomocy w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych członków i zatrudnionych przez nich pracowników
9)propagowanie i organizowanie przygotowania zawodowego ,
10)współpraca z władzami oświatowymi i szkołami zawodowymi w zakresie dokształcania teoretycznego uczniów szkolonych przez członków ,
11)organizowanie pomocy instruktażowej i szkolenia w zakresie bhp oraz warunków sanitarno - epidemiologicznych ,
12)organizowanie działalności socjalnej , kulturalnej i oświatowej dla członków i ich rodzin oraz dla uczniów i pracowników cechu i zakładów , a także członków ich rodzin ,
13)delegowanie przedstawicieli rzemiosła do organów kolegialnych , w których udział przedstawicieli rzemiosła przewidują przepisy szczególne oraz do organizacji społecznych , w pracy których uczestniczy rzemiosło ,
14)dokonywanie , na wniosek osób zainteresowanych , fachowej oceny pracy wykonanej przez członków cechu i wydawanie w tym przedmiocie opinii ,
15)prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie uchwalonym przez Walne Zgromadzenie Delegatów ,
16)prowadzenie obsługi informacyjnej wobec członków cechu z zakresu spraw dotyczących działalności gospodarczej ,
17)wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych .
3.Sekcje cechowe są ogniwami terenowymi Cechu .

III.CZŁONKOWIE , ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 6
1.Członkami cechu na zasadzie dobrowolności mogą być rzemieślnicy prowadzący działalność w zakresie objętym § 2 statutu , a także w czasie określonym przez inne osoby fizyczne lub spółki cywilne osób fizycznych nie spełniające warunków w zakresie kwalifikacji i zatrudnienia określonych w ustawie o rzemiośle .

§7
2.Warunkiem przyjęcia na członka cechu jest złożenie deklaracji i wpłata wpisowego. Deklaracja powinna być złożona pod rygorem nieważności w formie pisemnej . Deklaracja powinna być podpisana przez zainteresowanego , zawierać jego imię i nazwisko , adres zamieszkania oraz oświadczenie dotyczące gotowości uiszczenia składek członkowskich . Organem uprawnionym do przyjmowania członków jest zarząd cechu lub upoważniony zarząd ogniwa terenowego. Uchwała zarządu ogniwa terenowego wymaga zatwierdzenia przez zarząd cechu.
3.Uchwała w sprawie przyjęcia powinna być podjęta najpóźniej w ciągu kwartału od dnia złożenia deklaracji. Osoby, które nabyły członkostwo w cechu z mocy ustawy o wykonywaniu i organizacji rzemiosła zachowują uprawnienia członkowskie jeżeli spełniają warunki określone w art.2 ustawy z dnia 23 marca 1989 r. o rzemiośle.

§8
1.O decyzji przyjęcia lub odmowy przyjęcia na członka cechu zawiadamia się pisemnie zainteresowanego w ciągu 2 tygodni od dnia jej podjęcia . Zawiadomienie o odmowie przyjęcia powinno zawierać uzasadnienie .
2.Od odmownej decyzji zarządu zainteresowanemu służy odwołanie do walnego zgromadzenia w ciągu 14 dni od daty doręczenia. Odwołanie powinno być rozpatrzone przez walne zgromadzenie na najbliższym zgromadzeniu , nie później niż w ciągu roku od daty jego złożenia
§9
1.Członkowie mają prawo :
A) korzystania z pomocy i świadczeń cechu w zakresie określonym w §5 statutu ,
B) wybierania i wybieralności do organów cechu
C) zgłaszania wniosków zmierzających do usprawnienia cechu ,
D) wnoszenia odwołań od uchwał zarządu cechu- dotyczących praw członka - do walnego zgromadzenia ,
E) obecności na obradach organów cechu przy rozpatrywaniu odwołań stawianych im
zarzutów i skarg oraz do udzielania wyjaśnień ,
F) wglądu w protokoły walnych zgromadzeń i roczne sprawozdania zarządu cechu ,
protokóły i pisma pokontrolne oraz sprawozdania z wykonania zleceń ,
G) uzyskiwania od organów cechu - na walnych zgromadzeniach , zebraniach sekcji
cechowych lub innych formach informacji o działalności cechu , jego wynikach oraz
zamierzeniach ,
2.Nie ma prawa wybieralności członek cechu , który
1) został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu powszechnego ,
2) został pozbawiony prawa wybieralności prawomocnym orzeczeniem sądu cechowego ,
3) zalega z wpłacaniem składki cechowej powyżej trzech miesięcy ,mimo wezwania ,
o którym mowa w §25 ust.3 statutu

§10
Członkowie cechu obowiązani są :
1)przestrzegać prawo , zasady etyki zawodowej i godności zawodowej oraz zasady współżycia społecznego ,
2)stosować się do przepisów statutu oraz uchwał organów organizacji rzemieślniczych ,
3)regularnie wpłacać składki cechowe w obowiązującej wysokości ,
4)poddawać kontroli działalność swego zakładu w zakresie przestrzegania zasad etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania rzemiosła ,
5)podnosić jakość usług oraz kulturę obsługi klientów ,
6)rzetelnie , sumiennie i terminowo wykonywać zlecone usługi , a w razie reklamacji w ten sam sposób rozpatrywać je i załatwiać .

§11
Członek cechu jest obowiązany w ciągu 30 dni zawiadomić cech o zaniechaniu wykonywania rzemiosła lub o przeniesieniu siedziby zakładu rzemieślniczego poza teren działalności cechu .
§12
Członkostwo w cechu ustaje na skutek
1)wystąpienia
2)wykreślenia
3)wykluczenia
§13
Członek cechu może wystąpić z niego za wypowiedzeniem . Wypowiedzenie powinno być dokonane pod rygorem nieważności w formie pisemnej .
Wystąpienie członka z cechu następuje po upływie 3-miesięcznego okresu od dnia zgłoszenia pisemnego wypowiedzenia do zarządu cechu , licząc od końca m-ca , w którym nastąpiło wypowiedzenie.
§14
Wykreślenie członka z cechu następuje w przypadku utraty przez niego statutowych uprawnień do zrzeszania się w cechu .

§15
Uchwałę o wykreśleniu członka podejmuje zarząd.

§16
1.O wykreśleniu członka cech obowiązany jest powiadomić zainteresowanego listem poleconym w ciągu 14 dni od daty podjęcia decyzji oraz podać uzasadnienie wraz z pouczenie o możliwości odwołania się .
2.Uchwała w sprawach określanych w ust.1 staje się skuteczna z datą doręczenia zainteresowanemu zawiadomienia o wykreśleniu wraz z uzasadnieniem. Zawiadomienie zwrócone na skutek nie zgłoszenia przez członka zmiany podanego przez niego adresu ma moc prawną doręczenia.
3.Członkowi wykreślonemu przysługuje prawo odwołania się w sposób i terminie określonym w § 60 statutu.
4.Członek wykreślony ma prawo być obecny na walnym zgromadzeniu w czasie rozpatrywania jego odwołania i popierać je oraz składać wyjaśnienia.
5.O terminie walnego zgromadzenia, na którym ma być rozpatrzona sprawa odwołującego się, powinien być on zawiadomiony przez zarząd pod wskazanym przez siebie w odwołaniu adresem w sposób określony w § 25 ust. 1 statutu.
6.W przypadku uwzględnienia przez walne zgromadzenie odwołania od uchwały zarządu w sprawie wykreślenia- zainteresowany zachowuje ciągłość członkostwa w cechu.

§ 17
1.Wysokość składki cechowej ustala walne zgromadzenie uwzględniając finansowanie działalności organizacyjno -samorządowej cechu i inne jego wydatki oraz wydatki na działalność statutową właściwej izby rzemieślniczej i Związku Rzemiosła Polskiego.
O wysokości składki cechowej, cech zawiadamia członków ze wskazaniem podstawy obliczenia składki oraz terminów jej płatności.
§ 18
Uchwałą walnego zgromadzenia można nadać godność:
1) " honorowego starszego " lub "honorowego członka " cechu osobom, które położyły szczególne zasługi dla cechu lub rozwoju rzemiosła, a nie prowadzą zakładów rzemieślniczych,
2) " honorowego członka cechu " osobom, które przez ostatnie 10 lat były członkami cechu i z powodu przejścia na emeryturę lub rentę zaprzestały prowadzenia działalności rzemieślniczej.
Osoby posiadające tytuły honorowe mają prawo brać udział w walnych zgromadzeniach z głosem doradczym oraz korzystać ze świadczeń socjalnych i kulturalnych cechu w zakresie przysługującym członkom.

IV. ORGANY CECHU
§ 19
Organami cechu są:
A.Walne zgromadzenie członków ( zebranie delegatów)
B.Zarząd
C.Komisja rewizyjna
D.Sąd cechowy
E.Zebranie członków sekcji ( terenowej/ zawodowej) i zarządy sekcji. Członek cechu może być wybrany tylko do jednego z organów wymienionych w ust. 1 lit. B,C,D,E. Osoba pełniąca funkcję w organach statutowych ma obowiązek przy pełnieniu tej funkcji przestrzegać przepisów prawa i uchwał organów statutowych organizacji rzemieślniczych, postępować sumiennie i uczciwie, zgodnie z zasadami współżycia społecznego i interesem reprezentowanego środowiska.
Wybory starszego cechu oraz do organów, o których mowa w ust. 1 za wyjątkiem wymienionych pod lit. E dokonywane są w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Odwołanie członka organu w trakcie kadencji dokonuje się w głosowaniu tajnym większością 2/3 głosów. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów dla podjęcia przez organ cechu uchwały uwzględnia się tylko głosy oddane za i przeciw uchwale.
Za udział w posiedzeniach organów cechu, z wyjątkiem walnego zgromadzenia, członkowie otrzymują diety i zwrot kosztów podróży wg zasad ustalanych przez Zarząd Cechu.
A. Walne zgromadzenie członków.
§20
Walne zgromadzenie jest najwyższym organem cechu powołanym do podejmowania uchwał w sprawach należących do jego zakresu działania.
§ 21
1.Do zakresu działania walnego zgromadzenia należy:
1)uchwalanie statutu i jego zmian
2)wybór i odwoływanie starszego cechu i pozostałych członków zarządu, przewodniczących i pozostałych członków komisji rewizyjnej i sądu cechowego oraz zastępców członków,
3)określanie wysokości składek cechowych, opłat za świadczenia cechu oraz dobrowolnych świadczeń rzemieślników,
4)uchwalanie planów i programów rozwoju rzemiosła , planów finansowych oraz podziału nadwyżki budżetowej cechu,
5)rozpatrywanie sprawozdań zarządu komisji rewizyjnej, zatwierdzanie sprawozdań rocznych i bilansów oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków cechu, zarządu i komisji rewizyjnej w tych sprawach i udzielanie absolutorium członkom zarządu,
6)podejmowanie uchwał w sprawie nabycia, zbycia lub obciążenia nieruchomości,
7)podejmowanie uchwał o przystąpieniu do organizacji samorządu lub wystąpienia z nich,
8)upoważnienie zarządu do zaciągania pożyczekoraz zbywania ruchomości cechu mających wartość historyczną, artystyczną i naukową,
9)uchwalanie regulaminu obrad walnego zgromadzenia,
10)nadawanie godności członka honorowego cechu,
11)rozpatrywanie odwołań członków cechu od uchwał zarządu cechu,
12)wybieranie delegatów na zjazdy delegatów samorządu rzemiosła,
13)podejmowanie uchwał w innych sprawach przedstawionych do rozpatrzenia w trybie przewidzianym w statucie.
§ 22
Odwoływanie członka zarządu, komisji rewizyjnej lub sądu cechowego – przed upływem kadencji- może nastąpić przez walne zgromadzenie większością 2/3 głosów oddanych w głosowaniu tajnym.


§ 23
1.Jeżeli cech liczy więcej niż 300 członków - walne zgromadzenie może podjąć uchwałę o jego zastąpieniu zebraniem delegatów.
2.Delegatów wybierają ogniwa terenowe lub sekcje zawodowe na okres kadencji zarządu, przy czym, członek cechu głosuje albo w ogniwie terenowym albo w sekcji zawodowej. Przy liczbie członków do 1000 wybiera się jednego delegata na 6 członków, ponad 1000 do 1500 - jednego delegata na 8 członków ponad 1500 - jednego delegata na 10 członków.
3.Do zebrania delegatów zastępującego walne zgromadzenie członków stosuje się odpowiednio przepisy o walnych zgromadzeniach.
4.Na żądanie 1/4 ogółu członków zwołuje się walne zgromadzenie w pełnym składzie.
§ 24
1.Walne zgromadzenie zwoływane jest przynajmniej jeden raz w roku, najpóźniej w ciągu 6-ciu miesięcy po upływie roku obrachunkowego. Walne zgromadzenie zwołuje, na podstawie uchwały zarządu , starszy cechu lub w jego zastępstwie podstarszy cechu.
2.Ponadto zarząd powinien podjąć uchwałę o zwołaniu walnego zgromadzenia na żądanie:
1)komisji rewizyjnej,
2)izby rzemieślniczej,
3)1/4 ogólnej liczby członków cechu lub delegatów.
3.Ĺťądanie zwołania walnego zgromadzenia powinno być złożone na piśmie z podaniem celu jego zwołania.
4.W przypadkach wskazanych w ust. 2 walne zgromadzenie powinno odbyć się w ciągu 6 tygodni od daty złożenia żądania. Jeżeli to nie nastąpi walne zgromadzenie może zwołać komisja rewizyjna wybrana przez 1/4 ogólnej liczby członków cechu lub delegatów.
§ 25
1.O czasie, miejscu i porządku obrad walnego zgromadzenia zawiadamia się wszystkich członków i Izbę Rzemieślniczą listem poleconym lub innym skutecznym sposobem na 14 dni przed terminem walnego zgromadzenia. W walnym zgromadzeniu mogą brać udział inne zaproszone osoby.
2.W zawiadomieniu o walnym zgromadzeniu należy zamieścić również informację o wyłożeniu do wglądu w biurze cechu - odpowiednio do porządku obrad - następujących materiałów :
1)zamknięcia rachunkowego za rok ubiegły,
2)sprawozdania zarządu,
3)projektów uchwał,
4)protokołu poprzedniego walnego zgromadzenia
3.Członkom, którzy zalegają z uiszczeniem składek cechowych powyżej trzech miesięcy należy w zawiadomieniu przypomnieć, że w przypadku nie przedłożenia dowodu zapłacenia zaległych składek - będą pozbawieni prawa wybieralności do organów cechu.
§ 26
1.Walne zgromadzenie otwiera starszy lub podstarszy cechu. Walne zgromadzenie wybiera spośród członków cechu prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekretarz.
2. Przewodniczący zgromadzenia ma prawo,po uprzednia trzykrotnym upomnieniu, wykluczyć ze zgromadzenia osoby, które nie stosują się do zarządzeń porządkowych,
3. Szczegółowe zasady i tryb walnego zgromadzenia określa regulamin.

§ 27
1.Walne zgromadzenie zwołane zgodnie z postanowieniami § 25 statutu jest zdolne do
podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad, jeżeli liczba obecnych przy ich podejmowaniu wynosi co najmniej 1/4 części członków cechu lub delegatów.
2.W razie nie dojścia do skutku walnego zgromadzenia z powodu braku wymaganej liczby obecnych członków, zarząd obowiązany jest - nie później niż w ciągu I4 dni - zwołać ponownie walne zgromadzenie, które jest prawomocne bez względu na liczbę obecnych.
3.Jeśli zwołujący w zawiadomieniach uprzedzi, że w wypadku nie wypełnienia wymogu określonego w ust. 1 zwołuje w z góry wyznaczonym , nie późniejszym niż 14 dniowym – II terminie, to będzie ono prawomocne i zdolne do podejmowania uchwał.
4.Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, jeśli statut nie stanowi inaczej.
5.Uchwały o zmianie statutu, uzupełnieniu statutu porządku obrad oraz w sprawach wprowadzonych dodatkowo do porządku obrad wymagają dla swej ważności, co najmniej 2/3 głosów.
6.Uchwałą o uzupełnieniu porządku obrad nie może być objęta sprawa zmiany statutu, ani likwidacji cechu.
7.W głosowaniu na walnym zgromadzeniu biorą udział jedynie członkowie cechu.
§ 28
1. Uchwały na walnym zgromadzeniu zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, jeżeli statut nie stanowi inaczej. Na żądanie większości obecnych członków walne zgromadzenie podejmuje uchwały w głosowaniu tajnym.
2.Protokół walnego zgromadzenia podpisuje przewodniczący i sekretarz.
3.Odpis uchwał walnego zgromadzenia zarząd cechu przesyła w ciągu miesiąca izbie
rzemieślniczej.
B. Zarząd cechu
§ 29
Zarząd cechu jest organem wykonawczym cechu i ponosi odpowiedzialność za prawidłową jego działalność.
§ 30
1.Zarząd składa się z 5 - 7 osób, w tym prezesa zarządu - starszego cechu,wiceprezesów zarządu ( zastępców prezesa zarządu) - podstarszych, sekretarza, skarbnika oraz pozostałych członków. Walne zgromadzenie wybiera oddzielnie: starszego cechu – prezesa zarządu, a pozostałych członków zarządu razem. Jednocześnie walne zgromadzenie wybiera 2 zastępców członków.
Warunkiem wyboru jest uzyskanie największej liczby głosów,lecz nie mniej niż 50% głosów plus jeden głos.
2.Zarząd na pierwszym posiedzeniu wybiera podstarszego / podstarszych, sekretarza i skarbnika.
3.Kadencja zarządu trwa 4 lata.
4.Do zarządu cechu mogą być wybierani jedynie członkowie cechu. Prawo zgłaszania kandydatów do zarządu przysługuje sekcjom i uczestniczącym w zebraniu członkom.
5.Kandydat na członka zarządu powinien posiadać co najmniej 3 letni okres członkostwa w cechu.
6.Walne zgromadzenie może odwołać tych członków zarządu, którym nie udzieliło absolutorium.W tym przypadku nie stosuje się przepisu § 27 ust.4 statutu.
§ 31
1. W razie ustąpienia lub odwołania członka zarządu przed upływem kadencji, do zarządu cechu wchodzi do końca kadencji zastępca członka w kolejności otrzymanej ilości głosów, a w przypadku równości głosów wg kolejności umieszczenia na liście.
2. W przypadku ustąpienia lub odwołania starszego cechu, do czasu wyboru przez najbliższe walne zgromadzenie zastępuje go podstarszy.
§ 32.
Zarząd prowadzi wszystkie sprawy cechu, z wyjątkiem zastrzeżonych do kompetencji innych organów cechu.
§ 33.
1. Do zakresu działania zarządu należy kierowanie całokształtem cechu, a w szczególności:
1)reprezentowanie interesów członków wobec organów władzy, administracji i sądów, organizacji społecznych i gospodarczych,
2)gospodarowanie funduszami i majątkiem cechu, z zastrzeżeniem uprawnień walnego zgromadzenia wskazanych w § 21.
3)zwoływanie walnych zgromadzeń i przygotowywanie wniosków na te zgromadzenia,
4)powoływanie sekcji zawodowych i ogniw terenowych oraz komisji. Kadencja władz ww sekcji, ogniw i komisji upływa wraz z kadencją zarządu cechu,
5)realizowanie ustalonych zasad współdziałania ze spółdzielniami rzemieślniczymi,
6)powoływanie i odwoływanie kierownika biura cechu oraz ustalenie wynagrodzenia zgodnie zobowiązującymi zasadami płac,
7)rozpatrywanie i rozstrzyganie skarg i wniosków, a zwłaszcza skarg klientów na niewłaściwe lub nieterminowe wykonywanie zamówień przez członków cechu,
8)ustalanie zakładowego systemu wynagrodzenia,
9)przyjmowanie oraz wykreślanie członków
§ 34
1.Posiedzenia zarządu odbywają się co najmniej raz na kwartał.
2.Na wniosek komisji rewizyjnej posiedzenie zarządu powinno odbyć się w możliwie najkrótszym terminie, jednak nie później niż w ciągu I4 dni od dnia złożenia wniosku.
§ 35.
1.Posiedzenia zarządu cechu zwołuje starszy cechu lub podstarszy.
2.O czasie i miejscu posiedzeń zarządu powiadomieni są na 7 dni przed terminem wszyscy członkowie zarządu.
3.W posiedzeniach zarządu uczestniczy kierownik biura z głosem doradczym.

§ 36.
1. Uchwały zarządu nogą być podejmowane przy obecności co najmniej połowy statutowej liczby
członków, w tym starszego lub podstarszego cechu.
2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów.Przy równej liczbie głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia zarządu.
4.Szczegółowe zasady i tryb pracy zarządu i jego komisji określają regulaminy uchwalone przez zarząd.
5.Do reprezentacji Cechu na zewnątrz uprawniony jest Starszy Cechu lub jeden z podstarszych wraz z członkiem zarządu.
Komisja rewizyjna
§ 37.
1. Komisja rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności cechu, z wyjątkiem walnego zgromadzenia i orzecznictwa sądu cechowego.
2. Komisja rewizyjna składa się z 3 członków i 2 zastępców, wybranych przez walne zgromadzenie spośród członków cechu, na okres kadencji zarządu.
Walne zgromadzenie wybiera oddzielnie przewodniczącego, a pozostałych członków razem, warunkiem wyboru jest uzyskanie liczby głosów, lecz nie mniej niż 50%+1. Członkowie komisji wybierają spośród siebie zastępcę przewodniczącego i sekretarza. W razie niemożności pełnienia funkcji przez członka komisji - w jego prawa i obowiązki wchodzi zastępca członka.
§ 38
l. Do zadań komisji rewizyjnej należy:
1)badanie przynajmniej raz na pół roku działalności statutowej cechu, z tym że na
wniosek 1/4 ogólnej liczby członków cechu i zarządu cechu- badanie powinno być
przeprowadzone w każdym czasie,
2)badanie rocznych sprawozdań finansowych (bilansów) oraz zgłaszanie walnemu
zgromadzeniu wniosków w tych sprawach.
3)składanie walnemu zgromadzeniu sprawozdań z dokonanych czynności,
4)przedkładanie walnemu zgromadzeniu wniosków o udzielenie absolutorium
zarządowi,
5)wydawanie zaleceń zarządowi w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości .
2.Szczegółowe zasady i tryb pracy komisji określa regulamin uchwalony przez komisję rewizyjną.
C. Sąd cechowy
§ 39
Członkowie cechu podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za naruszenie zasad etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania rzemiosła.

§ 40.
1. Sąd cechowy składa się z 3 członków i 2 zastępców, wybranych przez walne zgromadzenie spośród członków cechu na okres kadencji zarządu. Walne zgromadzenie wybiera oddzielnie przewodniczącego sądu, a pozostałych członków razem.
Warunkiem wyboru jest uzyskanie największej liczby głosów, lecz nie mniej niż 50% plus jeden.
2.Sąd cechowy wybiera spośród siebie 1 zastępcę przewodniczącego i sekretarza.
§ 41.
1. Sąd cechowy rozpatruje sprawy na wniosek zarządu lub z własnej inicjatywy.
2.Sąd cechowy orzeka w składzie co najmniej połowy statutowej liczby członków, w tym przewodniczącego lub jego zastępcy.
§ 42.
1.Sąd cechowy może orzekać następujące kary:
1) upomnienie,
2) naganę,
3) pozbawienie prawa do korzystania z określonych świadczeń cechu na okres do l roku,
4) pozbawienie prawa wybieralności do organów cechowych na okres do 3 lat ,
5) wykluczenie.
2. W przypadku rozpatrywania sprawy członka sąd cechowy może - niezależnie od orzeczenia kary - zgłaszać wnioski o odwołanie z pełnionej funkcji w organach statutowych organizacji rzemieślniczych.
W przypadku rozpatrywania sprawy powstałej wskutek skarg osób korzystających ze świadczeń członka i uznania skargi za zasadną, sąd niezależnie od orzeczenia kary może zalecić naprawienie wyrządzonej szkody materialnej.

§ 43.
1. 'Wykluczenie członka z cechu może nastąpić jedynie z ważnej przyczyny, gdy z jego winy dalsze członkostwo sprzeczne jest z postanowieniami statutu cechu lub zasadami współżycia społecznego. Przed podjęciem decyzji o wykluczeniu członka z cechu Sąd zasięga obligatoryjnie opinii radcy prawnego.
2 Za ważną przyczynę wykluczenia należy uznać w szczególności:
l) popełnienie przestępstwa w celu uzyskania korzyści materialnych lub z innych niskich pobudek, jeżeli przestępstwo zostało stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu,
2) umyślne działanie na szkodę cechu,
3)uporczywe nie wykonywanie podstawowych obowiązków członkowskich,
4)naruszanie zasad etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania rzemiosła.

§ 44
1. Od orzeczenia sądu cechowego służy odwołanie do rzemieślniczego sądu odwoławczego, działającego w organizacji, której cech jest członkiem, w ciągu 1 miesiąca od doręczenia orzeczenia.
Orzeczenia rzemieślniczego sądu odwoławczego są ostateczne.
§ 45
Wykonywanie prawomocnych orzeczeń sądu należy do zarządu cechu.
§ 46
Szczegółowe postępowanie dyscyplinarne określa regulamin uchwalony przez walne zgromadzenie.
V. SEKCJE TERENOWE I ZAWODOWE
§ 47.
l. Członkowie cechu z terenu jednego lub kilku województw / regionów mogą za zgodą zarządu
cechu utworzyć sekcję terenową stanowiącą ogniwo terenowe cechu.
2. Członkowie cechu wykonujący jednakowe lub pokrewne rzemiosła tworzą sekcje zawodowe.
3.W cechach mogą działać sekcje zawodowe i terenowe. Delegatów na walne zgromadzenie
wybierają sekcje wskazane w § 23.
4. Powoływanie sekcji należy do właściwości zarządu.
5. Pierwsze zebranie sekcji zwołuje zarząd cechu. Zebranie wybiera przewodniczącego sekcji i jego zastępcę. Zakres zadań przewodniczącego sekcji określa zarząd cechu.
Przewodniczący sekcji może uczestniczyć w posiedzeniach zarządu cechu z głosem doradczym.
6. Do zadań sekcji należy:
1) oddziaływanie na rzemieślników w kierunku zapewnienia prawidłowego wykonywania
zadań społeczno-gospodarczych rzemiosła,
2) prowadzenie działalności mającej na celu podnoszenie etyki zawodowej rzemiosła,
3) wnioskowanie w sprawach rozwoju rzemiosła danego regionu lub zawodów,
4) otaczanie opieką uczniów pobierających naukę zawodu oraz udzielanie pomocy
rzemieślnikom prowadzącym nowe zakłady rzemieślnicze,
5) utrzymywanie kontaktów z lokalnymi organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami działającymi zwłaszcza w zakresie radiestezji i bioenergoterapii w celu popularyzacji możliwości profesjonalnego rozwoju amatorsko kształtowanych umiejętności oraz popularyzacja i budowanie społecznego zaufania do ww zawodów.
7. Ewentualne wydatki sekcji pokrywane są w ramach planu finansowego i uchwał zarządu cechu.
8. Sekcje zgodnie ze statutem współtworzą program i politykę cechu, a następnie realizują je w lokalnym wymiarze terytorialnym.
9. Zasady wyborcze opierają się na niniejszym statucie. Opracowane przez zarząd sekcji wymagają zatwierdzenia przez zarząd cechu po zaopiniowaniu przez komisję rewizyjną.

VI. KOMISJE ZARZĄDU CECHU
§ 48
1. Dla wykonania zadań cechu, zwłaszcza w zakresie szerzenia zasad etyki zawodowej

i rzetelnego wykonywania rzemiosła oraz właściwego rozpatrywania skarg na działalność
zrzeszonych członków, zarząd cechu może powołać stosowne komisje.
2. Komisje mają charakter doradczy i opiniujący, a wnioski ze swych czynności przestawiają zarządowi.
3.Kadencja komisji jest równa kadencji zarządu.
§ 49
1. W skład Komisji powoływani są członkowie odznaczający się wysokim poziomem etyki zawodowej i kwalifikacji zawodowych.
2.Komisje mogą korzystać, za zgodą zarządu, z opinii rzeczoznawców.
§ 50
Tryb pracy i szczegółowe zadania komisji określa zarząd cechu.
VII. ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ CECHU
§ 51
1. Środki finansowe cechu stanowią składki członkowskie, opłaty za świadczenie cechu, dobrowolne świadczenia rzemieślników oraz inne wpływy.
2.Gospodarka finansowa cechu prowadzona jest w oparciu o plany finansowe uchwalone przez walne zgromadzenie cechu.
Zasadą gospodarki finansowej jest samowystarczalność cechu.
3.Szczegółowe zasady gospodarki finansowej cechu oraz zasady wynagradzania zatrudnionych
w cechu pracowników uchwala walne zgromadzenie kierując się wskazówkami
merytorycznymi Związku Rzemiosła Polskiego.
Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych upoważnieni są : Starszy Cechu, skarbnik
lub jeden z Podstarszych.

§ 52
Cech uczestniczy w kosztach działalności samorządowo-organizacyjnej izby rzemieślnicze i Związku Polskiego oraz w finansowaniu funduszów scentralizowanych przeznaczonych na cele rozwoju rzemiosła, potrzeby oświatowe, społeczno-wychowawcze i socjalne ogółu rzemiosła na zasadach określonych przez Związek Rzemiosła Polskiego.
VIII. BIURO CECHU
§ 53
1. Kierownik biura cechu kieruje pracą biura, przygotowuje materiały na posiedzenia organów cechu oraz czuwa nad wykonaniem uchwal organów cechu,
2. Kierownik biura jest odpowiedzialny za przestrzeganie w działalności cechu obowiązujących przepisów.
3. W przypadku gdy wykonanie uchwał lub decyzji organów cechu mogłoby spowodować naruszenie prawa, kierownik biura cechu powinien wystąpić do organu, który uchwałę lub decyzję podjął, o jej zmianę lub uchylenie.
Kierownik biura bierze udział w obradach walnego zgromadzenia oraz w posiedzeniach zarządu z głosem doradczym.
Kierownik biura odpowiada za pracę biura przed zarządem cechu.
§ 54
1. Kierownikiem biura cechu może zostać osoba, posiadająca co najmniej średnie wykształcenie oraz 3-letnią praktykę w organizacjach rzemiosła.
2.W uzasadnionych przypadkach zarząd cechu może zwolnić kandydata na kierownika biura
cechu od warunku posiadania 3-letniej praktyki w organizacjach rzemiosła.
§ 55
Kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu kodeksu pracy jest kierownik biura cechu.
§ 56
Zarząd cechu może udzielić kierownikowi biura cechu pełnomocnictwa do dokonywania określonych czynności prawnych, związanych z kierowaniem bieżącą działalnością cechu lub jego zakładem, a także pełnomocnictwa do dokonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych.
IX.POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE
§ 57
1. Od decyzji zarządu wydanych w sprawach wynikających ze stosunku członkostwa, zainteresowany może wnieść odwołanie do walnego zgromadzenia.
2. Termin wniesienia odwołania wynosi 14 dni, licząc od daty doręczenia zainteresowanemu decyzji wraz z uzasadnieniem oraz pouczeniem o trybie i terminie odwołania.
3. Walne zgromadzenie rozpatruje odwołanie na najbliższym zgromadzeniu, lecz nie później niż w ciągu roku od daty otrzymania ich przez cech.
Organ odwoławczy powinien rozpatrzyć odwołanie wniesione po upływie terminu, jeżeli opóźnienie nie
przekracza sześciu miesięcy, a odwołujący usprawiedliwił je wyjątkowymi okolicznościami.
5. Cech obowiązany jest doręczyć odwołującemu odpis uchwały organu odwoławczego wraz z jej uzasadnieniem, w terminie 14 dni od daty podjęcia uchwały.
X. LIKWIDACJA CECHU

§ 58
1.Cech przechodzi w stan likwidacji na podstawie uchwały walnego zgromadzenia, powziętej większością 3/4 głosów.
2.Cech przechodzi także w stan likwidacji jeśli zamarła działalność organów cechu , poziom opłacania składek członkowskich nie przekracza 25% i brak jest chętnych do sprawowania funkcji w statutowych organach cechu.
3. Jeśli walne zgromadzenie członków nie było w stanie dokonać wyboru komisji likwidacyjnej wówczas „z urzędu” w skład ww komisji wchodzą: starszy/ podstarszy cechu,skarbnik ,sekretarz oraz przewodniczący/ zastępca komisji rewizyjnej i sądu cechowego.
4. O przejściu cechu w stan likwidacji komisja likwidacyjna powiadamia na piśmie izbę rzemieślniczą , sąd rejestrowy, urząd skarbowy itp.


Niniejszy Statut Polskiego Cechu Bioenergoterapeutów uchwalono
na Walnym Zgromadzeniu w dn. 23.VII.2001r.

Sekretarz Walnego Zgromadzenia
Przewodniczący Walnemu Zgromadzeniu Członków
Członkowie Założyciele:

 

 

Zarząd Cechu

Wstecz