Zapraszamy do zapisania sie do naszego newslettera!

Jesteś tutaj :

6 lutego 2011 roku z inicjatywy Kapituły Bioenergoterapeutów Polskich, w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego, przy ul. Miodowej 14 odbyło się spotkanie ze Starszymi Cechów.

• Kapitułę reprezentowali:
• Lech Borc
• Jarosław Cetens
• Zdzisław Hudak
• Zbigniew Królicki
• Zbigniew Nowak
• Ryszard Ulman

• Na spotkaniu obecni byli Starsi oraz reprezentanci jedenastu Cechów:

• Ogólnopolski Cech Bioenergoterapeutów i Radiestetów - Aleksander Kaczmarek
• Krajowy Cech Radiestetów i Bioenergoterapeutów – Zbigniew Nowak
• Małopolski Cech Bioenergoterapeutów – Stefania Mazurek, Maria Rzeszutka
• Cech Bioenergoterapeutów, Radiestetów i innych rzemiosł paramedycznych W Poznaniu – Grażyna Grabowska
• Polski Cech Bioenergoterapeutów – Jarosław Cetens
• Polski Cech Radiestetów – Jacek Bujnowski
• Warmińsko-Mazurski Cech Naturoterapeutów – Jan Mackiewicz
• Polski Cech Psychotroniczny w Łodzi – Jan Karol Jóźwiak, Robert Grabowski
• Zachodniopomorski Cech Bioenergoterapeutów i Radiestetów - Jan Grzeszczyk
• Cech Radiestetów i Bioenergoterapeutów w Bydgoszczy – Stefan Wojtecki
• Dolnośląski Cech Bioenergoterapeutów i Radiestetów we Wrocławiu – Zbigniew Królicki.


• Zebranych w imieniu Kapituły powitał J. Cetens. Przedstawił cel powstania Kapituły oraz dzisiejszego spotkania. Wyjaśnił, co Kapituła, jako społeczne ciało doradcze, jest w stanie zaoferować cechom oraz skupionemu wokół nich środowisku bioenergoterapeutów i radiestetów.
• Każdy uczestnik spotkania przedstawił się mówiąc kilka słów o sobie i swojej działalności.

• Dyskusję rozpoczęto od analizy dotychczasowej działalności Ogólnopolskiej Komisji Branżowej Radiestetów i Bioenergoterapeutów przy Związku Rzemiosła Polskiego oraz słuszności pomysłu jej rozwiązania w kontekście powstałej niedawno z inicjatywy A. Kaczmarka Izby Bioenergoterapii i Radiestezji.

• (Brak mojej wypowiedzi) A.Kaczmarek - Izba powstała z inicjatywy wielu osób z moim udziałem w 2009 roku. Przypisywanie mojej osobie nadmiernej roli jest niewłaściwe.

• W toku rozmowy okazało się, że wszyscy zebrani uważają za niezbędne dalsze funkcjonowanie Komisji, a po zastanowieniu się, kto powinien desygnować członków Komisji – Cech, czy Izba – uznano, że Cech. A. Kaczmarek przypomniał, że zgodnie z regulaminem komisji także Izby rzemieślnicze ma takie prawo.

• K. Jóźwiak zadał pytanie - ile jest Cechów?
• Okazało się, że nawet ZRP nie wie dokładnie, ile jest cechów tej branży.
• Uznano, że jest to karygodne zaniedbanie i sytuacja, którą bezwzględnie trzeba możliwie szybko zmienić.

R. Ulman – stwierdził, że Izba Bioenergoterapii i Radiestezji jeszcze nie zaczęła swojej działalności, natomiast Kapituła i (jak widać) większość cechów działa i chce działać na rzecz profesjonalizacji i poprawy społecznego odbioru tych zawodów, jest w tej chwili idealny
• moment, by tym samym usprawnić działanie Komisji i w pełni włączyć ją w rozpoczęte już prace.

• A.Kaczmarek zaznaczył, że Izba już działa. Świadczy o tym chociaż że to ona jest pod patronatem Związku Rzemiosła organizatorem Kongresu Środowiska Zawodowego Bioenergoterapeutów i Radiestetów.

• Z. Królicki zaznaczył, że dotychczasowe formy działania Komisji są niewystarczające i nam nie odpowiadają. Podkreślił, że chcemy działać wspólnie – to znaczy w komisji mają się pojawić przedstawiciele wszystkich Cechów oraz przestrzegać procedur demokratycznych. Kapituła natomiast służy wsparciem i radą.

• Z. Nowak dodał, że Komisja powinna intensywnie działać na rzecz prestiżu zawodu oraz zorganizowania się w strukturę umożliwiającą działanie na forum unii Europejskiej.

• J. Mackiewicz zauważył, że nie może więcej dochodzić do tego, że środowisko nie reaguje w momencie rozgrywania się newralgicznych dla tej branży kwestii (tak, jak w przypadku ustawy o VAT – usługi paralelne nie zostały wzięte pod uwagę).
• Bioenergoterapeuta jest od zeszłego roku średnim personelem do spraw zdrowia – należy się zastanowić, czy niesie ze sobą korzyści, a jakie zagrożenia! (usługa paralelna wobec usług medycznych) i w porę im przeciwdziałać. Jednocześnie robiąc wszystko, by rzemiosłu nadal zależało na bioenergoterapii i radiestezji, jako na zawodach użytecznych dla klienta. Sprawą najważniejszą jest dziś sformułowanie jednolitego profesjonalnego i odpowiedzialnego programu kształcenia egzaminowania i rejestru rzemieślników bio – rad w Polsce.
• Wszyscy obecni otrzymali od J. Mackiewicza materiał zatytułowany: „Kierunki przemian programowo – organizacyjnych bioenergoterapii i radiestezji polskiej oraz ich rozwoju w ramach ZRP – głos w dyskusji nad modelem kształcenia zawodowego.”

• J. Cetens podsumował tę część dyskusji: Komisja ma być zatem reprezentacją całego środowiska, w jej skład mają wchodzić autentyczni reprezentanci środowiska. Obecnych jest 11 Cechów. Najlepiej Starsi Cechów, Podstarsi lub osoby przez Starszych desygnowane – jednak zaangażowane i zainteresowane pracą na rzecz ujednolicenia programów szkolenia i egzaminowania przyszłych czeladników i mistrzów w zawodzie.
• Komisja powinna także możliwie szybko uzupełnić i uaktualnić listę cechów zrzeszonych w ZRP.

• J. Bujnowski jeszcze raz podkreślił, że najlepszym rozwiązaniem byłoby wydelegować do pracy w Komisji samych Starszych Cechów.

• Pozostali zebrani: K.Jóźwiak, G. Grabowska, J. Grzeszczyk, S. Mazurek, R. Ulman oraz L. Borc włączyli się do dyskusji popierając dotychczas sformułowane wnioski oraz dodając:
• - propozycję nie łączenia przez A. Kaczmarka dwóch funkcji prezesa Izby oraz przewodniczącego Komisji
• - propozycję skrócenia w przyszłości obrad Komisji do 1 dnia, najlepiej w dni wolne, obowiązkowo w Warszawie
• - propozycję skupienia uwagi przede wszystkim na ujednoliceniu szkoleń.
• - propozycję utworzenia centralnego rejestru w ZRP z obowiązkowym podaniem uzyskanego stopnia
• - propozycję konieczności zdawania najpierw egzaminów czeladniczych, potem mistrzowskich oraz wydłużenia czasu pomiędzy jednym a drugim dla zdobycia większej praktyki
• - propozycję, by w każdym Cechu byli certyfikowani wykładowcy.
- propozycję ujednolicenia tekstu kodeksu postępowania oraz BHP bioenergoterapeuty (Członkowie Kapituły zobowiązali się zająć tym możliwie jak najszybciej
• - propozycję bliższego zapoznania się z pracą działającej od 25 lat szkoły Z. Hudaka – jedynej jak do tej pory placówki posiadającej akredytację MEN, wzięcia z niej przykładu i podjęcia prób podciągnięcia innych szkoleń do tego właśnie wzorca
• - propozycję przedstawienia jednolitego programu szkoleń ZRP, co winno umożliwić także jego akceptację przez MEN.
• - propozycję rozważenia możliwości refundowania członkom Komisji kosztów związanych z udziałem w zebraniach

• L. Borc jeszcze raz powtórzył i rozszerzył tezę o konieczności ujednolicenia programów kształcenia oraz egzaminowania czeladników i mistrzów w rzemiośle bioenergoterapia. Dodał również tezę o konieczności organizowania kursów doszkalających (z dbałością o wysoki poziom prelegentów) oraz propagowania osiągnięć i wiedzy z tej dziedziny. Uwagi te sformułowane na piśmie zostały wręczone każdemu z uczestników.

Z. Królicki w całości poparł przedmówców, sugerując skoncentrowanie się w pierwszym rzędzie na opracowaniu minimum programowego obowiązkowego dla wszystkich.

Głosowaniu poddano wniosek o udziale w najbliższym posiedzeniu Starszych Cechów lub ich zastępców, z założeniem, że zostanie ich udział zgłoszony do Przewodniczącego Komisji ZRP i pojawią się oni z pisemnym upoważnieniem z Cechów lub Izb.
Za było głosów 10, przeciw – 0, wstrzymała się 1 osoba.

A. Kaczmarek przypomniał, że każdy zgodnie z regulaminem komisji każdy Cech Branżowy ma prawo odwołać swego delegata, jak i desygnować innego, powinno się to jednak odbyć drogą pisemną zgodnie z przyjętą procedurą. W posiedzeniach komisji mogą brać tylko osoby desygnowane oraz ewentualnie zaproszeni goście. Aby umożliwić zainteresowanym uczestnikom zebrania. Pisemne nioski można kierować do przewodniczącego Komisji, ze względu na krótki okres mailem na adres przed wyznaczonym dniem posiedzenia do 11 lutego. A. Kaczmarek dodał, że najbliższe zebranie komisji ma się odbyć 15-16 II 2011 w Warszawie i będzie to właściwe miejsce i czas, by wnioski, pomysły i propozycje przedyskutować i wprowadzić w życie.
Powyższa propozycja dotyczy tylko udziału w tym spotkaniu w charakterze gości. Zgłoszenia desygnacji przez właściwe organizacje powinny być kierowane, zgodnie z obwiązującą procedurą, pocztą na adres Związku Rzemiosła Polskiego.

Jednogłośnie zaakceptowano propozycję złożenia podpisanej przez obecnych członków Kapituły relacji ze spotkania na piśmie Panu Prezesowi Związku Rzemiosła Polskiego – Jerzemu Bartnikowi oraz przesłanie kopii do wszystkich obecnych na sali.

• Na zakończenie A. Kaczmarek stwierdził, że pożądane jest wzięcie przez szerokie grono udziału w organizowanym przez Izbę Bioenergoterapii i Radiestezji kongresie oraz zasugerował, że rozpatrzenie możliwości realizacji i wprowadzenia w życie podjętych wniosków będzie prawdopodobnie możliwe na posiedzeniu Komisji.

Relację opracowała Aleksandra Krajewska-Nowak - rzecznik prasowy Kapituły.


Szanowni Państwo

 

W imieniu Kapituły przesyłam jeszcze jedną informację. Ważną i istotną przed wtorkowym posiedzeniem Komisji.

 

Jednocześnie proszę o przyjęcie do wiadomości sprostowania dotyczącego charakteru, w jakim obecny był na spotkaniu Pan Wojtecki. Na liście obecności (jest w załączniku) podpisany – Cech Bydgoszcz, de facto był przedstawicielem Cechu Rzemiosł Różnych – sekcji Bioenergoterapii w Bydgoszczy. Informację tę podaję ze względów formalnych. Sądzę, że dla meritum sprawy nie ma to wielkiego znaczenia.

Serdecznie pozdrawiam i życzę owocnych obrad we wtorek

Ola Nowak

 

Łódź, dn. 11 lutego 2011 r.

Pan Aleksander Kaczmarek
Przewodniczący
Ogólnopolskiej Komisji
Bioenergoterapeutów i Radiestetów
w Warszawie, ul. Miodowa 14

Zarząd Polskiego Cechu Psychotronicznego w Łodzi odwołuje Kolegę
Pawła Portalewskiego z funkcji reprezentowania naszej organizacji w Ogólnopolskiej Komisji Bioenergoterapeutów i Radiestetów w kadencji 2009-2013 z powodu kłopotów zdrowotnych.
Jednocześnie desygnujemy do pełnienia funkcji członka Ogólnopolskiej Komisji Bioenergoterapeutów i Radiestetów w kadencji 2009-2013 Starszego Cechu naszej organizacji - Karola Jóźwiaka.

SEKRETARZ CECHU PODSTARSZY CECHU

Wanda Pasikowska Robert Grabowski

 


 

Zarząd PCB